آموزش مجازی

در سال های اخیر، استفاده از تکنولوژی در زندگی روزمره تا حدی فراگیر شده که نمی توان نقش آن در فرایند یاد گیری را نادیده گرفت و آموزش یادگیرنده را محدود به روش های سنتی حضور در کلاس درس کرد. در مقابل باید در برنامه های آموزشی تمهیداتی اندیشید تا از تسهیلات و تغییرات روز افزو ن تکنولوژی بیشترین بهره را برد که یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین آنها استفاده از آموزش مجازی در یادگیری و توانمند سازی فراگیران است. آموزش مجازی این امکان را به یادگیرنده می دهد که فرایند یادگیری را در محیطی که خود فراهم کرده، با سرعت مناسب و زمان دلخواه به انجام برسانند.

conexed

اخبار و رویدادها