تماس با ما

معاونت آموزشی، تحقیقات، فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

مسئول مرکز آموزش مجازی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فاطمه سوخک
رشته تحصیلی: مراقبتهای ویژه کارشناس ارشد
ایمیل : ---
تلفن : 07152245009 داخلی 227

کارشناس فنی مرکز

نام و نام خانوادگی: خانم مهندس راضیه مهدوی فرد
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
ایمیل : ---
تلفن : 07152245009 داخلی 259