اعضای کمیته اعتباربخشی آموزش مجازی

معاونت آموزشی، تحقیقات، فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

ردیفنام و نام خانوادگی
1فاطمه سوخک
2مریم صدیق
3اسماعیل کاوی
4مرضیه اسدی لاری
5معصومه الهی
6صفورا ایزانلو
7سید حنان کشفی
8مهندس راضیه مهدوی فر
9دکتر محمد رضا زارع
10دکتر راضیه ذوالقدر
11دکتر عبدالرسول رحمانی
12دکتر سمیه یوسایی
13دکتر حیدر محمدی
14دکتر نظام الدین منگلی زاده
15مهندس سامیه خادم